⚠️ Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διέκοψε τη λειτουργία του για αόριστο χρόνο την Παρασκευή 03.02.2023.
Kαμία καινούργια παραγγελία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. ⚠️

Πολιτική ακύρωσης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση (παραγγελία) εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία. Η προθεσμία ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτος που έχετε ορίσει, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχει ή έχει πάρει στην κατοχή του τα εμπορεύματα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (KoRo Handels GmbH, Hauptstraße 26, 10827 Βερολίνο, Γερμανία, support@koro-shop.gr, τηλέφωνο: 030 27978641) με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου ανάκλησης για τον σκοπό αυτό, το οποίο, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό.

Για την τήρηση της περιόδου υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της ανάκλησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι έχετε επιλέξει έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας.Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την επιστροφή αυτή. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε αποδείξεις ότι επιστρέψατε τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Πρέπει να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα αγαθά σε εμάς ή στη VAH Jager GmbH c/o KoRo (Οδός der Einheit 142-148, 14612 Falkensee, Γερμανία) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας γνωστοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών. Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών. Πρέπει να πληρώσετε μόνο για οποιαδήποτε απώλεια αξίας των εμπορευμάτων, εάν η εν λόγω απώλεια αξίας οφείλεται σε χειρισμό των εμπορευμάτων που δεν είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της κατάστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας των εμπορευμάτων.

Δείγμα εντύπου ακύρωσης

 

(Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να επιστρέψετε το παρόν έντυπο).

 

- Προς KoRo Handels GmbH, Hauptstraße 26, 10827 Berlin, Germany, support@koro-shop.gr

 

- Ανακαλώ (*) τη σύμβαση που έχω συνάψει (*) για την αγορά των ακόλουθων ειδών

αγαθά (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

 

- Παραγγέλθηκε στις (*)/παραλήφθηκε στις (*)

 

- Ονοματεπώνυμο του/των καταναλωτή(-ών)

 

- Διεύθυνση του καταναλωτή (των καταναλωτών)

 

- Υπογραφή του καταναλωτή (των καταναλωτών) (μόνο σε περίπτωση έντυπης επικοινωνίας)

 

- Ημερομηνία(ες)

 

(*) Να διαγραφούν οι περιπτώσεις που δεν ισχύουν.

Ειδικές οδηγίες

Εάν χρηματοδοτήσετε τη σύμβαση αυτή μέσω δανείου και την ανακαλέσετε αργότερα, δεν δεσμεύεστε πλέον ούτε από τη σύμβαση δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο συμβάσεις αποτελούν οικονομική μονάδα. Αυτό πρέπει να υποτεθεί ιδίως εάν είμαστε ταυτόχρονα ο δανειστής σας ή εάν ο δανειστής σας κάνει χρήση της συνεργασίας μας όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Εάν το δάνειο έχει ήδη περιέλθει σε εμάς κατά την έναρξη ισχύος της ανάκλησης, ο δανειστής σας υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη χρηματοδοτούμενη σύμβαση σε σχέση με εσάς όσον αφορά τις νομικές συνέπειες της ανάκλησης ή της επιστροφής. Το τελευταίο δεν ισχύει εάν το αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι η απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων (π.χ. τίτλων, συναλλάγματος ή παραγώγων).

Εάν θέλετε να αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο μια συμβατική υποχρέωση, κάντε χρήση του δικαιώματος ανάκλησης και ανακαλέστε επίσης τη σύμβαση δανείου, εάν έχετε επίσης δικαίωμα ανάκλησης για τον σκοπό αυτό.

Ετικέτες επιστροφής

Με την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων σας, θα σας παρέχουμε δωρεάν ετικέτες επιστροφής για την επιστροφή προϊόντων. Θα σας στείλουμε έναν σύνδεσμο για μια ετικέτα επιστροφής. Μπορείτε να παραδώσετε την αποστολή επιστροφής σε ένα κατάστημα δεμάτων του αντίστοιχου πάροχου στην Ελλάδα.

Πολιτική ακύρωσης που δημιουργήθηκε με τον επεξεργαστή νομικού κειμένου Trusted Shops σε συνεργασία με την FÖHLISCH Rechtsanwälte.